Verantwoordelijke ministeriële adviesraad voor kansspelen

By author

De verantwoordelijke minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft in 2018 de lagere regelgeving al bekend gemaakt. Daarmee werd opnieuw een stap voorwaarts gemaakt naar een nieuwe Wet op de kansspelen op afstand. Op dinsdag 5 februari vindt de plenaire behandeling plaats in de Eerste Kamer. De verwachting is dat daarna ook snel de stemming over het nieuwe …

Ministeriële verantwoordelijkheid. De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. De Koning, die tevens deel uitmaakt van de regering, is dat niet. Ministeriële commissies worden gevormd voor een bepaald thema of onderwerp. De minister-president is ook hier de voorzitter. Ministeriële Commissie COVID-19 (MCC-19) Ministeriële Commissie Economie en Veiligheid (MCEV) Ministeriële Commissie Klimaat en Energie; Ministeriële Commissie Onderzeeboot Vervanging (MCOV) De oprichting van adviesraden is facultatief. Dit is anders wanneer een wet of decreet de oprichting van een adviesraad oplegt, zoals onder meer: de GECORO; de jeugdraad. De gemeenteraden hebben veel vrijheid bij de oprichting van adviesraden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bevat een kaderregeling. Het bepaalt twee voorwaarden: Ministeriele-regelingen-overzicht » (Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente » (Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente » (Sanctieregeling Liberia 2003) » 40.000 banen-regeling 1996 » 40.000 banen-regeling 1996 Wet op de kansspelen. 1 Behoudens het in Titel Va van deze wet bepaalde is het verboden: . a. gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend; De ministeriële verantwoordelijkheid ondersteund pagina 8 2 INLEIDING 2.1 Aanleiding: groeiende belangstelling voor toezicht De aandacht voor toezicht is de afgelopen jaren gaandeweg toegenomen. Voor zijn voor de toezichtrelatie tussen het bestuursorgaan en de verantwoordelijke bewindspersoon. Een raad van toe-zicht is geen middel om de onafhankelijkheid ten opzich-te van de verantwoordelijke bewindspersoon nog verder te vergroten. Dit zou naar mijn oordeel uit het oogpunt van effectieve invulling van de ministeriële verantwoorde-

Een ontwerp voor dit werkprogramma voor het volgende kalenderjaar wordt door het adviescollege jaarlijks voor 1 11 Voor de Raad voor cultuur en de Adviesraad internationale vraagstukken zijn

lVerantwoorden is antwoorden aan de kamers der Staten-Generaall, zo merkte Thorbecke op in zijn Aantekening op de grondwet. Deze treffende omschrijving van de kern van de (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid staat in schril contrast met de begripsverwarring die tegenwoordig in de rechtspraktijk en de -doctrine bestaat over dit fundamentele beginsel van het staatsrecht. Ministeriële verantwoordelijkheid, in landen met een constitutionele regeringsvorm de verantwoordelijkheid die ministers verschuldigd zijn aan de volksvertegenwoordiging. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt onderscheiden in strafrechtelijke en politieke verantwoordelijkheid.

Tot 2017 voorziet H2 Gambling Capital voor landgebonden kansspelen een gemiddelde groei van het brutospelresultaat van 1,34%. Voor kansspelen op afstand bedraagt deze groei 12% in dezelfde periode. Het brutospelre-sultaat van de totale Nederlandse kansspelmarkt zal tot 2017 naar verwachting met 2,24% groeien. 17TNS-NIPO, De weg naar legalisering.

De raad van bestuur heeft, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald, tot taak het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten, het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving, het geven van voorlichting en informatie, … ring van een laag risico bepaalde aanbieders van kansspelen bij ministeriële regeling vrijstelling te kunnen verlenen van de verplichtingen op basis van de Wwft.7 – Handelaren Daarnaast wordt de categorie Wwft-instellingen van ‘grootwaardehandelaren’ uitgebreid. Deze categorie ziet op personen die in goederen handelen en daar-voor betalingen in contant geld doen of ontvangen …

ADVIESRAAD CONSEIL Mireille Deziron, Prof. Dr. Herman Matthijs, André D. Nicolas, Pierre Ralet, Alfons Van Dyck. REDAKTIE RÉDACTION bvba GTG sprl ART - KUNST Verkiezingscampagnes Anders FOTO’s - PHOTOS Vrije Universiteit Brussel Copywright all pictures LAYOUT - PREPRESS Daniel Collette Production sprl info@dcpro.be REGIE Tel. 02/534 94 51 - www.MyPublica.com …

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de leeftijdsgrens van beroemdheden in reclame voor kansspelen op ten minste 25 jaar stellen PDF-document TK, 161 Voor aanbieders van online kansspelen is het maken van reclame nog belangrijker dan voor aanbieders van offline kansspelen, zoals traditionele casino’s. Mogelijke klanten kunnen op straat een casino tegenkomen, ook als ze niet eerst reclame zien. 12 Het blijkt dat het verbieden of ernstig beperken van kansspelreclame serieuze negatieve meer risicovolle kansspelen, dus ook voor de kansspelen die worden aangeboden in speelhallen en speelcasino’s. In de huidige wet staat niet veel meer dan dat aanbieders van kansspelen een ‘zorgplicht’ hebben. Dat was in 1964 misschien genoeg om gokverslaving te voorkomen, maar anno nu is er met het huidige aanbod van kansspelen meer nodig. Ministeriële verantwoordelijkheid. De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. De Koning, die tevens deel uitmaakt van de regering, is dat niet. Zoals al aangegeven heeft de Tweede Kamer de wet in 2016 al aangenomen. De verantwoordelijke minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft in 2018 de lagere regelgeving al bekend gemaakt. Daarmee werd opnieuw een stap voorwaarts gemaakt naar een nieuwe Wet op de kansspelen op afstand.

meer risicovolle kansspelen, dus ook voor de kansspelen die worden aangeboden in speelhallen en speelcasino’s. In de huidige wet staat niet veel meer dan dat aanbieders van kansspelen een ‘zorgplicht’ hebben. Dat was in 1964 misschien genoeg om gokverslaving te voorkomen, maar anno nu is er met het huidige aanbod van kansspelen meer nodig.

Ministeriële verantwoordelijkheid, in landen met een constitutionele regeringsvorm de verantwoordelijkheid die ministers verschuldigd zijn aan de volksvertegenwoordiging. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt onderscheiden in strafrechtelijke en politieke verantwoordelijkheid. De inspecties voor Brandweer en Rampenbestrijding en voor de Politie worden versterkt. Er komt een onafhankelijke Technische Adviesraad voor gevaarlijke stoffen, de controle op vergunning wordt Ministeriële verantwoordelijkheid is het basisprincipe van ons democratische bestel. Zij houdt in, dat de minister voor het beleidsterrein dat aan zijn zorg is toevertrouwd politiek op alles kan De minister is nooit helemaal zelf verantwoordelijk Onder de laatste twee kabinetten-Lubbers traden negen bewindslieden gedwongen af, onder de twee kabinetten-Kok tot nu toe drie. COPPENS HOFFMAN Agalev tegen bingomisbruiken Opleiding in Burotica wordt mogelijk te Aalst Adviesraad tewerkstelling geïnstalleerd Leopoldlaan 84 9300 AALST Troeven ontvanger Lisette Cannoot gehuldigd Vitaliteit Oplossingen 2 - 27.10.1989 - De Voorpost Eind '88 werden onder impuls van o.m. Carlo De Benedetti, de nieuwe krijtlijnen getrokken voor de strategie van Olivetti voor de jaren '90. De politieke ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat de ministers (tot op een bepaalde hoogte) verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun ambtenaren. In Nederland bestaat de Staten-Generaal uit de Eerste en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer kent 75 leden, terwijl de Tweede Kamer uit 150 leden bestaat.